024 7101 1555

Màng nhôm thực phầm

Lưu trữ thực phẩm dễ dàng và tiện lợi!